*

EBONY 45S
150mm Schneider APO Symmar-L, Velvia 50

Blue ice pool, Glen Etive, Scotland