*

EBONY RW45
Nikon 200mm, Velvia 50

Glen Etive, Scotland