*

EBONY 45S
Schneider 90, f8, 1/60; Polaroid Type 55