*

EBONY 45S
Schneider 150, f5.6, 1/60; Polaroid Type 55